Domov Kúpelnové študio, obklady a dlažby Obklady a dlažby ROLTECHNIK

Produkty


ROLTECHNIK

Dovoľte aby sme sa predstavili,spoločnosť Roltechnik bola založená roku 1991 a patrí k prvým spoločnostiam v regióne východnej Európy v oblasti výroby sprchovacích kútov a sanitárnych zariadení. Dnes spoločnosť vlastní 2 výrobné závody, v Třebařove a Červenej Vode, s výrobnými a skladovými priestormi s celkovou rozlohou 12.000 m2.

Kľúčovými aspektmi úspechu spoločnosti na domácom, ale i na viac než 20 zahraničných trhoch, sú kvalita spracovania prvotriednych materiálov, vysoké tempo inovácií a individuálny prístup k zákazníkom. To sú základné kamene stratégie, vďaka ktorej je značka ROLTECHNIK jednou z najdynamickejšie rastúcich značiek pre sprchovacie kúty, vane a hydromasáže v regióne východná Európa.


V záujme zabezpečenia prvotriedneho servisu a blízkosti k potrebám našich zákazníkov založila spoločnosť Roltechnik 2 dcérske spoločnosti na Slovensku a v Maďarsku. Pravidelným usporadúvaním technických seminárov v sídle spoločnosti sa snažíme nielen poukázať na výhody našich výrobkov, ale i načúvať prianiam a potrebám našich zákazníkov a realizovať ich.

V sortimente firmy možno nájsť riešenie pre každú kúpeľňu, požiadavky zákazníkov navyše možno riešiť i netypizovanými výrobkami na mieru. Pri vývoji a výrobe našich výrobkov je samozrejmosťou ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Veľký dôraz je kladený na uplatňovanie moderných systémov riadenia kvality. Spoločnosť Roltechnik je držiteľom certifikátov kvality a environmentálneho manažmentu podľa medzinárodných noriem.

So značkou ROLTECHNIK si do vlastnej kúpeľne prinesiete európsku kvalitu, overenú úspechmi na najnáročnejších svetových trhoch.


Certifikáty

I. Budovanie integrovaného systému manažérstva


Spoločnosť ROLTECHNIK, a.s. sa rozhodla používať systém manažérstva kvality založený na plnenie požiadaviek normy EN ISO 9001:2009 a environmentálny systém manažérstva podľa EN ISO 14001:2005.

Oba systémy spolu vytvorili základ integrovaného systému manažmentu, pre ktorý bola v spoločnosti sformulovaná jedna spoločná - integrovaná politika.

II. Integrovaná politika kvality a environmentu

ISO 9001:2009

Poslaním spoločnosti ROLTECHNIK, a.s. je poskytovať svojim zákazníkom komplexné poradenské a dodávateľské služby v oblasti výroby sprchovacích kútov, zásten, boxov a predajca sprchových, masážnych a parných boxov, masážnych panelov, sprchových vaničiek, akrylátových vaní a príslušenstvo k nim v tuzemsku i zahraničí.

Rozhodujúcou úlohou spoločnosti a všetkých jej pracovníkov pritom je zabezpečovaní týchto dodávok a služieb, ktoré svojou kvalitou budú zodpovedať zamýšľanému účelu použitia a trvalo uspokojovať stanovené alebo predpokladané požiadavky a potreby zákazníkov. To predpokladá vedľa dôrazu na kvalitu procesov, výrobkov a služieb aj zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia. Vedenie spoločnosti uznáva environmentálne manažment za jednu z najvyšších priorít a na podporu tejto politiky sa zaväzuje plniť požiadavky platných legislatívnych predpisov a zákonných požiadaviek, dôsledne v činnosti as presadzovať požiadavky na ochranu životného prostredia a prijímať potrebné preventívne opatrenia na zníženie negatívnych environmentálnych vplyvov. Rovnaké prístupy bude vyžadovať aj od svojich dodávateľov.
Dlhodobé zaistenie kontinuity a prosperity spoločnosti, vysokú kvalitu práce, spokojnosť zákazníkov, ale aj zamestnancov, to všetko možno dosiahnuť len takú politikou, ktorá sa týka všetkých aktivít spoločnosti, všetkých jej útvarov i pracovníkov a je založená na trvalom zlepšovaní, pri rešpektovaní všetkých zásad, pravidiel a postupov vytvorených v rámci integrovaného systému manažérstva kvality a environmentu.
ISO 14001:2005

Vedenie spoločnosti ROLTECHNIK, a.s. vedené snahou o udržanie a zlepšovanie dosiahnutej pozície na trhu, vychádzajúc pritom z vykonávanej akvizičnej činnosti iz rokovania s rozhodujúcimi partnermi a zákazníkmi vyhlasuje v rámci svojej integrovanej politiky kvality a environmentu nasledujúce strategické zámery:

• Zvyšovať kvalitu a technickú úroveň dodávaných výrobkov osvojovaním si si moderných technológií zameraných predovšetkým na úspory energie, zvyšovanie bezpečnosti práce a na ochranu životného prostredia a poznatky využívať v ponukách i pri realizácii obchodných prípadov
• Zvyšovať spokojnosť zákazníkov nielen realizováním ich požiadaviek a podnetných návrhov k už dodaným výrobkom, ale aj rozširovaním schopností zabezpečovať dodávky a služby podľa špecifických požiadaviek zákazníkov.
• Racionalizovať a zdokonaľovať integrovaný systém manažmentu kvality a environmentu vrátane zlepšovanie ekonomických ukazovateľov kvality.

Vedenie spoločnosti sa na podporu vyššie uvedené integrované politiky kvality a environmentu zaväzuje:

• každý člen vedenia prijíma a potvrdzuje svoju osobnú a komplexné zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zásad, pravidiel a dokumentov vybudovaného systému manažérstva
• každý člen vedenia v súlade so svojimi kompetenciami bude trvale vytvárať potrebné podmienky pre bezchybnú a efektívnu funkciu systému manažmentu, jeho údržbu, aktualizáciu a zlepšovanie
• vytvárať všetkým zamestnancom spoločnosti podmienky pre plnenie vyhlásených cieľov kvality, environmentálnych cieľov, cieľových hodnôt a programov
• polročne hodnotiť plnenie Programu integrovaného systému manažérstva kvality a environmentu, ako aj ročne upresňovať merateľné ciele

Od všetkých zamestnancov vedenie spoločnosti očakáva:

• ústretové správanie a rokovaní so zákazníkmi
• znalosť a napĺňanie integrovanej politiky kvality a environmentu, ich cieľov a zodpovedajúcich úloh
• dodržiavanie všetkých zásad, pravidiel a postupov vytvorených v rámci integrovaného systému manažérstva kvality a environmentu
• aktívnu účasť a spoluprácu pri zlepšovaní integrovaného systému manažmentu kvality a environmentu
Bc Jiří Šejnoha, MBA
Generálny riaditeľ spoločnosti
Predseda predstavenstva spoločnosti